Dnes je pondelok, 2. október 2023 | Meniny má Levoslav © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Partneri projektu

Referenčné školy


SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu

Občianske združenie SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu je nezisková mimovládna organizácia. Registrovaná bola 22. júna 2007, číslo registrácie MV SR VVS/1- 900/90 - 8080 - 4.

Účel a cieľ združenia

Aktívna činnosť a podpora v oblastiach:
 • Vzdelávanie a podpora aktivít spojených s celoživotným vzdelávaním
 • Podpora vedeckovýskumných projektov, popularizácia vedy a výskumu
 • Podpora podujatí so zameraním na zdraví spôsob života, športové aktivity, rozvoj osobnosti a harmonizácia životného štýlu
 • Podpora umeleckých aktivít a podpora možností prezentácie umelcov na verejnosti
 • Podpora medzinárodnej spolupráce v uvedených oblastiach
Predmet činnosti
 • Realizácia vzdelávacích aktivít, workshopov, prednášok a seminárov
 • Vypracovávanie štúdií, prognóz a analýz
 • Výskum a implementácia nových metód projektového manažmentu, riadenia a zvyšovania efektivity v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania
 • Projektový manažment
 • Poradenské a konzultačné služby
 • Spolupráca so štátnymi a nezávislými organizáciami, zariadeniami a nadáciami doma a v zahraničí
 • Šírenie informácií a publikovanie informačných a propagačných materiálov

Kontaktné informácie pre projekt www.dobraskola.sk

Meno SEA- Agentúra pre vzdelanie a vedu
(Science and Education Agency)
Sídlo: FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava
Tel./ Fax: +421 2 60295 243
IČO: 30804451
IČ DPH: 20209000662
Bankové
spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. účtu: 11473620/0900