Dnes je pondelok, 2. október 2023 | Meniny má Levoslav © 2009-2015 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Partneri projektu

Referenčné školy


Čo je projekt Dobrá škola?

Dobrá škola je informačno-prezentačný portál určený pre školy a rodičov, ktorého realizátorom je SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu.

Hlavné ciele projektu Dobrá škola sú:

  • podpora moderného a inovatívneho vzdelávania
  • zvýšenie využitia internetu a informačno-komunikačných technológií vo vzdelávacom procese, hlavne pri kontakte škola - rodič a škola - žiak na všetkých stupňoch škôl
  • podpora spolupráce medzi školami, ale aj vytvorenie konkurenčného prostredia
  • zlepšenie interakcie školy a rodiča pri výchove dieťaťa

Projekt vzniká ako reakcia na negatívny stav spoločnosti a školstva na Slovensku:

  • nedostatočné využívanie moderných technológií vo vyučovacom procese, nízka internetizácia škôl, slabé využitie skúseností učiteľov získaných v projekte Infovek
  • klesajúci záujem žiakov o vzdelávanie a neatraktívna forma vzdelávania v školách
  • nízka angažovanosť rodičov žiakov hraničiaca s nezáujmom o školu a štúdium ich dieťaťa
  • stratená úcta k učiteľom a školským pracovníkom často z klamlivého presvedčenia o neschopnosti učiteľov držať krok s novými technológiami